Іван Франко про українсько-польські театральні зв’язки. До історії театральної компаративістики в Україні

Автор(и)

  • Майя Гарбузюк

DOI:

https://doi.org/10.31500/2309-8155.17.2017.139995

Ключові слова:

порівняльне театрознавство, контактно-генетичний метод, польсько-українські театральні зв’язки, історія українського театру

Анотація

Уперше в українському театрознавстві поставлено питання про значення порівняльних студій для формування національної науки про театр кінця ХІХ — початку ХХ ст. Обґрунтовано гіпотезу про присутність у театрознавчих працях І. Франка компаративних засад, запозичених з царини літературознавства та етнології. На прикладі Франкових розвідок з історії театру («Русько-український театр. Історичні обриси», «До історії українського вертепу», «Нові матеріали до історії українського вертепа XVIII в.») доведено вагомість, коректність та вмотивованість застосування компаративістики у дослідженнях міжнаціональних, зокрема польсько-українських, театральних зв’язків. Акцентовано увагу І. Франка до місця та значення польського театру як ретранслятора європейського досвіду, зокрема релігійної та шкільної драми, на терени України, звідки відбулося запозичення їх російською культурою. Підкреслено важливість генетично-контактного підходу І. Франка до розгляду польсько-українських театральних впливів ранньомодерної доби, зокрема їхньої інтенсивності, напряму, змістових та формальних особливостей. Зауважено зв’язок компаративних підходів у науковій та театрально-критичній діяльності І. Франка. Зазначено причини занепаду театральної компаративістики в СРСР та актуальність відновлення таких досліджень в сучасній вітчизняній науці про театр.

Біографія автора

Майя Гарбузюк

кандидат мистецтвознавства

Посилання

Aleksandrova H. A. Porivnyal’nyy metod v istoryko-literaturniy kontseptsiyi Ivana Franka: masshtaby, pravomirnist’, obmezhennya [Comparative method in historic-literary concept by Ivan Franko: the scale, legitimateness, restrictions] // Literaturoznavchi studiyi [Literary studies]. 2017. No. 1. S. 17–32.

Bahaliy D. Ivan Franko, yako naukovyy diyach (Zahal’nyy narys) [Ivan Franko as a scientist (General outline)] // Ukrayina [Ukraine]. 1926. No. 6. S. 21–42.

Bilets’kyy L. Osnovy ukrayins’koyi literaturno-naukovoyi krytyky [Basics of Ukrainian literary-scientific criticism]. Kyyiv: Lybid’, 1998. 408 s.

Budnyy V., Il’nyts’kyy M. Porivnyal’ne literaturoznavstvo [Comparative literary studies]. Kyyiv: Vydavnychyy dim «Kyyevo-Mohylyans’ka akademiya», 2008. 430 s.

Veselovskiy A. N. O metodah i zadachah istorii literatury kak nauki [On the methods and tasks of literary history as a science] // Veselovskiy A. N. Istoricheskaya poetika [Historical poetics] / red., vstup. st. i prim. V. M. Zhirmunskogo [ed., introductory and notes by V. M. Zhirmunsky]. Leningrad: Hudozhestvennaya lit., 1940. S. 47.

Harasym Ya. Kul’turno-istorychna shkola v ukrayins’kiy fol’klorystytsi [Cultural-historic school in Ukrainian folklore studies]. L’viv: L’vivs’kyy derzh. un-t im. I. Ya. Franka, 1999. 142 s.

Harasym Ya. I. Narysy do istoriyi ukrayins’koyi fol’klorystyky: Navch. posib. [Outlines to the history of Ukrainain folklore studies: study manual]. Kyyiv: Znannya, 2009. 301 s.

Hrytsyk L. Porivnyal’ne literaturoznavstvo v Ukrayini: Pochatkovyy metodolohichnyy etap [Comparative literary studies in Ukraine: The first methodological stage] // Natsional’ni varianty literaturnoyi komparatyvistyky [National variants of comparative literary studies] / NAN Ukrayiny; In-t literatury im. T. H. Shevchenka. Kyyiv: Vydavnychyy dim «Stylos», 2009. S. 302–362.

Dashkevich M. Vopros o literaturnom istochnike ukrainskoy operyi I. P. Kotlyarevskogo «Moskal-charivnik» [To the question about the literary source of Ukrainian opera by I. P. Kotliarevskyi «Moskal the Wizard»] // Kievskaya starina [Kievan past]. 1893. No. 12. S. 451–482.

Zahaykevych M., Pylypchuk R., Fedoruk O., Kashuba O. Ukrayins’ko-pol’s’ki mystets’ki vzayemyny XIX st. [Ukrainian-Polish artistic relations in the 19th century]. L’viv; Kyyiv: Lohos, 1998. 58 s.

Zlotnyk-Shahina O. Porivnyal’ni doslidzhennya u konteksti naukovoyi metodolohiyi Ivana Franka [Comparative research in the context of Ivan Franko scientific methodology] // Naukovi zapysky Kharkivs’koho natsional’noho pedahohichnoho universytetu imeni H. S. Skovorody. Seriya: Literaturoznavstvo. [Scientific papers of the H. S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University. Series: Literary studies]. 2012. Vyp. 1(1). S. 86–91. URL: http://journals.hnpu.edu.ua/ojs/liter/article/view/1466 (last accessed: 13.11.2017).

Kaspers’kyy E. Pro teoriyu komparatyvistyky [On the theory of comparative studies] // Literatura. Teoriya. Metodolohiya [Literature. Theory. Methidology] / per. z pol’s’koyi S. Yakovenka; upor. i nauk. red. D. Ulits’koyi [translated from Polish by S. Yakoveko; assembled and ed. by D. Ulitska]. 2-he vyd. Kyyiv: Vydavnychyy dim «Kyyevo-Mohylyans’ka akademiya», 2008. S. 518–540.

Klekovkin O. Dyskurs pro teatr. Istoriohrafichnyy slovnychok [Theatre discourse. The historiographic dictionary] / peredm. A. O. Puchkova [preface by A. Puchkov] / In-t problem suchas. mystets. NAM Ukrayiny. Kyyiv: Art Ekonomi, 2016. 136 s.

Klekovkin O. Ivan Franko: paradyhma teatroznavstva [Ivan Franko: paradigm of theatre studies] // Prostsenium [Proscenium]. 2016. No. 1–3 (44–47). S. 5–14.

Klekovkin O. Istoriohrafiya teatru: Napryamy. Shkoly. Metody. Postati: Navchal’nyy posib. [Theatre historiography: Directions. Schools. Methods. Important figures. Study guide] / Kyyivs’kyy nats. un-t teatru, kino i telebachennya im. I. K. Karpenka-Karoho. Kyyiv: ArtEk, 2017. 336 s.

Klekovkin O. Teatr pry stolyku. Metodolohiya teatroznavstva [Theatre by the table. Methodology of theatre studies] / IPSM NAM Ukrayiny. Kyyiv: Feniks, 2013. S. 91.

Kolessa M. Holovni napryamy y metody v rozslidakh ukrayins’koho fol’kloru [Main directions in Ukrainian folklore research] // Rodyna Kolessiv u dukhovnomu ta kul’turnomu zhytti Ukrayiny kintsya XIX–XX stolittya (Z nahody 130-richchya vid dnya narodzhennya akademika Filareta Kolessy ta 100-richchya vid dnya narodzhennya akademika Mykoly Kolesy): Zb. naukovykh pr. ta materialiv [The Kolessa family in spiritual and cultural life of Ukraine from the late 19th through the 20th centuries (To the 130th birth anniversary of the academician Filaret Kolessa and 100th birth anniversary of academician Mykola Kolessa: Collected scientific papers and materials)]. L’viv, 2005. 479 s.

M. T-v. [Drahomanov M.] Dve yuzhno-russkye yntermedyy nachala XVII veka [Two South-Russian interludes of the early 17th century] // Kyevskaya starina [Kievan past]. 1883. No. 12. S. 652–664.

Nalyvayko D. Introduktsiya [Introduction] // Natsional’ni varianty literaturnoyi komparatyvistyky [National variants of comparative literary studies] / Natsional’na akademiya nauk Ukrayiny; In-t literatury im. T. H. Shevchenka. Kyyiv: Vydavnychyy dim «Stylos», 2009. S. 5–18.

Nalyvayko D. Literaturna komparatyvistyka vchora y s’ohodni [Literary comparativism from yesterday to these days] // Suchasna literaturna komparatyvistyka: stratehiyi ta metody: Antolohiya [Contemporary literary studies: Strategy and methodology: An Anthology] / Za zah. red. D. Nalyvayka [Ed. by D. Nalyvayko]. Kyyiv: Vydavnychyy dim «Kyyevo-Mohylyans’ka akademiya», 2009. S. 5–43.

P. Kuzmichevskiy [Dragomanov M.] Stareyshie russkie dramaticheskie stsenyi [The oldest Russian drama scenes] // Kievskaya starina [Kievan past]. 1885. No. 11. S. 371–407.

Peretts V. Kukolnyiy teatr na Rusi. Istoricheskiy ocherk [Puppet theatre in the Rus. Historical outline] // Ezhegodnik imperatorskih teatrov. Sezon 1893–1894. Pril. [Yearbook of Imperial theatres. Season 1893–1894. Supplement]. Sankt-Peterburg: Tip. Imperatorskih Sankt-Peterburgskih teatrov, 1894. Kn. 1. S. 85–185.

Pylypchuk R. Frankova kontseptsiya istoriyi ukrayins’koho teatru [Ivan Franko’s concept of Ukrainian theatre history] // Mystets’ki obriyi: Zb. naukovykh pr. [Artistic horizon: Collected scientific papers]. Kyyiv, 2006. Vyp. 8–9. S. 131–143.

Pylypchuk R. Do pytannya pro pochatok ukrayins’koho vertepu, abo Shche raz v oboroni Erazma Izopol’s’koho [To the question of the beginnings of Ukrainian vertep or Defending Erazm Izopolskyi one more time] // Verkhovyna: Zb. naukovykh pr. na poshanu profesora Oleksy Myshanycha z nahody yoho 70-littya [Verkhovyna: Collected works in memoriam to the 70th birth anniversary of prof. Oleksa Myshanych] / In-t literatury im. T. Shevchenka; Drohobyts’kyy derzh. ped. un-t im. I. Franka. Drohobych: Kolo, 2003. S. 263–285.

Remak H. H. Literaturna komparatyvistyka: yiyi vyznachennya ta funktsiyi [Comparative literature studies: its definition and functions] // Suchasna literaturna komparatyvistyka: stratehiyi i metody: Antolohiya [Contemporary literature studies: Strategies and methods: An anthology] / za zah. red. D. Nalyvayka [ed., D. Nalyvayko]. Kyyiv: Vydavnychyy dim «Kyyevo-Mohylyans’ka akademiya», 2009. S. 44–58.

Franko I. Do istoriyi ukrayins’koho vertepu [To the history of Ukrainian vertep] // Franko I. Ya. Zibrannya tvoriv: U 50 t. [Collected works: In 50 volumes]. Kyyiv: Nauk. dumka, 1982. T. 36. S. 170–210.

Franko I. Etnolohiya ta istoriya literatury [Ethnology and history of literature] // Franko I. Ya. Zibrannya tvoriv: U 50 t. [Collected works: In 50 volumes]. Kyyiv: Nauk. dumka, 1981. T. 29. S. 273–282.

Franko I. Novi materialy do istoriyi ukrayins’koho vertepa XVIII v. [New materials to the history of Ukrainian vertep of the 18th century] // Franko I. Ya. Zibrannya tvoriv: U 50 t. [Collected works: In 50 volumes]. Kyyiv: Nauk. dumka, 1983. T. 38. S. 378–402.

Franko I. Pisnya pro pravdu i nepravdu [The song about truth and untruth] // Franko I. Ya. Zibrannya tvoriv: U 50 t. [Collected works: In 50 volumes]. Kyyiv: Nauk. dumka, 1986. T. 43. S. 280–352.

Franko I. Postup slavistyky u Videns’kim universyteti [Development of Slavic studies at the Vienna University] // Franko I. Ya. Zibrannya tvoriv: U 50 t. [Collected works: In 50 volumes]. Kyyiv: Nauk. dumka, 1981. T. 31. S. 7–10.

Franko I. Rus’ko-ukrayins’kyy teatr. Istorychni obrysy [Rus-Ukrainian theatre. Historical outlines] // Franko I. Ya. Zibrannya tvoriv: U 50 t. [Collected works: In 50 volumes]. Kyyiv: Nauk. dumka, 1981. T. 29. S. 293– 336.

Franko I. Uvahy pro halyts’ko-rus’kyy teatr [Thoughts on the Galician-Rus theatre] // Franko

I. Ya. Zibrannya tvoriv: U 50 t. [Collected works: In 50 volumes]. Kyyiv: Nauk. dumka, 1982. T. 31. S. 18–

Chyzhevs’kyy D. Istoriya ukrayins’koyi literatury: Vid pochatkiv do doby romantyzmu [History of Ukrainian literature: From its origins to the romantic era]. New-York: UVAN, 1956. 511 s.

Izopolski E. Dramat wertepowy o śmierci // Ateneum. 1843. T. 3. S. 60–68.

##submission.downloads##

Опубліковано

2017-12-18

Як цитувати

Гарбузюк, М. (2017). Іван Франко про українсько-польські театральні зв’язки. До історії театральної компаративістики в Україні. Мистецтвознавство України, (17), 17–32. https://doi.org/10.31500/2309-8155.17.2017.139995

Номер

Розділ

Статті