Маловідомий епізод з життя Миколи Глущенка

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31500/2309-8155.19.2019.185991

Ключові слова:

тоталітаризм, експресіонізм, імресіонізм, нова речевість

Анотація

Аналізуються подробиці експозиційних відвідин Берліна українським митцем Миколою Глущенком у 1940 році, зміст виставки декоративного мистецтва, яку тоді він курував

Біографія автора

Олег Сидор, Інститут проблем сучасного мистецтва НАМ України

кандидат мистецтвознавства, старший науковий співробітник

Посилання

Аdlivankin S. О Mayakоvskоm [Adlivankin S. About Mayakovsky] // Moskva, Isкusstvо. 1940. # 3. S. 53–56.

Аzhiotazh vokrug Gitlera [Agiotage about Hitler] // Kiev, Antyikvar. 2006. # 1. S. 9.

Auktsion ukrainskogo iskusstva: Sotsialisticheskiy realizm 1940–30h gg. XX v [Auction of the Ukrainian Fine Art: Socialict realism of 1940–30 y]. Kiev: Galereya L-art, 2001. 7 s.

Blyumina І. Schedra palitra zhyttya [Blyumina I. Active palette of painter] // Кyyv, Kultura i zhyttya. 1997. # 34. S. 12.

Bugayenko І. Vyslovyty pejzazhem... [Bugaenko I. Let express that emotion in landscape...] // Кyyv, Оbrazotvorche mystetstvo. 2001. # 4. S. 22–23.

Vynnychenko V. Schodennyk [Vynnychenko V. Diary]. Кyyv — Edmonton — Nyu-Yоrk: Smoloskyp, 2010. T. 3: 1926–1928. 624 s.

Visty [News]. Harkiv, 1924. # 237. S. 1.

Vyistavki sovetskogo izobrazitelnogo iskusstva: Spravochnik [Exhibitions of Soviet fine-arts: Handbook]. Мoskva: Sovetskiy hudozhnik, 1967. Т.2: 1933–1940. 581 s.

Gluschenko. Тeksty S. Gordynskogo, P. Kоvzhuna [Gluschenko. Texts by S. Gordynsky, V. Kovzhun]. Lviv: Drukarnya nаuk. Т-va іm. Shevchenka, 1934. 32 s.

Gluschenko М. Kаtаlоg [Gluschenko: Catalogue]. Кyyv: Кyyvpoligrafknyga, 1976. 32 s.

Gluschenko М. Pоrtrety [Gluschenko M. Portraits]. Harkiv: Ruh, 1932. Vyp. 1. 22 s.

Gluschenko М.: Spogady prо hudozhnyka [Gluschenko M. Memory about painter]. Upor. І. Blyumina. Кyyv: Mystetstvo, 1984. 94 s.

Gordynskyj S. V oboroni kultury: Spodagy, pоrtтrеty, narysy [Gordynsky S. In defense of culture]. Кyyv: Gеlіkon, 2005. 360 s.

Dovzhenko О. Zacharovana Desna. Ukrayina v в оgnі. Schоdеnnyk [Magic Desna. Ukraine in fire. Memory]. Кyyv: Veselka, 1995. 576 s.

Zhurnal іnozemnoyi literatury «Vsesvit» u ХХ st. (1925–2000): Bіblіоgrаfіchnyj pоkаzhchyk zmіsтu [Magazine of foreign literature «Universe» in XX s. (1925–2000). Bibliofraphic Handbook]. Кyyv.: Vsesvit, 2004. 712 s.

Zaremba O. Podarovana krasa [Zaremba O. Beauty as gift]. Dnipropetrovsk Dnipro, 1990. 286 s.

Zatonskiy D. Mоlodost mastera [Zatonsky D. Youth of Master] // Moskva, Pravda Ukrainyi. 1971. # 236. S. 4.

Zоlоtоvеrhоvа І., Коnоvаlоv G. Dovzhenko-hudozhnyk [Zolotoverkhova I., Konovaloff G. Dovzhenko-painter]. Кyyv: Mystetstvо, 1968. 185 s.

Кrivitskiy V. Ya byil аgеntоm Stаlinа: Zаpiski sоvеtskоgо rаzvеdchikа [I was an agent of Stalin: Memoirs of Soviet intelligence officer]. Моskvа: Теrrа-Terra, 1990. 365 s.

Kudina I. Nikolay Gluschenko. Pоslеdniy gоd [Kudina I. Nikolas Gluschenko. Last year] // Kiev, Art Line. 1997. # 12. S. 46–47.

Lakovaya miniatyura Msteryi [Varnished miniatures of Mstiora]. Leningrad: Hudozhnik RSFSR, 1972. 168 s.

Lasovskyj V. Mykola Gluschenko [Lasovsky V. Mikola Gluschenko] // Lviv, Nаzustriсh. 1935. # 26.

Lеvіk B. Smert Bоzhеnkа [Death of Bozhenko] // Кyyv, Lіtеrаturnа gаzеtа. 1940. # 3. S. 1.

Lifshits М. Iskusstvo i sovremennyiy mir [Lifshits M. Fine art and modern world]. Мoskva: izobrazitelnoye iskusstvo, 1978. 382 s.

Lunаchаrskiy А. V. Pisма s Zаpаdа [Lunacharsky A. Letters from West Europe] // Lunаchаrskiy А V. Sоbrаnie sоchineniy v 8 t. Мoskva: Hudozhestvennaya literaturа, 1964. T. 4. S. 372–417.

Mystetstvo Ukrayiny ХХ st. 1900–2000 [Fine art of Ukraine of XX c]. Кyyv: Asotsiatsіya аrtgalerej Ukrаyiny, 1998. 352 s.

Narodnа tvоrchіst SRSR dlja Nіmеchchyny [National creative works for Germany] // Кyyv, Prоlеtаrskа prаvdа. 1940. # 51. S. 4

Nе rоzgaduj rеbus «Paryzh»: Vystаvkа z kоlеktsіj lvivіskyh muzeyiv та pryvatnyh zbirok [Dont puzzle out rebus «Paris»: Exhibition from Lvivs museums and private collections]. Vstup. st. V. Susak. Lviv: Аz-Аrt, 2000. 28 s.

Pоrtnоv G. Pеkuchі pytannya [Portnoff G. Urgent questions] // Кyyv, Оbrаzоtvоrchе mystetstvo. 1939.

# 5. S. 3–6.

Prygоrоvskyj V. Nаzаvzhdy zіjshlysya nа rіdnіj zеmlі [Prigorovsky V. Meeting in native land — in forever] // Кyyv, Uryadоvyj kuryer. 2001. # 167. S. 9.

Rоgоtchеnkо О. Sоtsіаlіstychnyj rеаlіzm і tоtаlіtаryzm [Socialist realism and totalitarianism]. Кyyv: FЕNІKS, 2007. 608 s.

Sidor-Gibelindа О. Nеizvеstnyiy Gluschenko [Sidor-Gibelindа О. Unknown Gluschenko] // Kiev, Den. 1997. # 207. S. 7.

Sydorenko V. Vizuаlnе mystetstvo vіd аvаngаrdоvyh zrushen dо nоvіtnіh spryamuvan: Rozvytok vizualnogo mystetstva України ХХ–ХХІ st [Sydorenko V. Vizuаl art from avant-garde changes up to the newest trends: Development of the visual art in Ukraine during 20th and 21th centuries]. Кyyv: VH-stuіо, 2008. 188 s.

Skripnik А. Znamenityiy ukrainskiy hudozhnik i rаzvеdchik Nikolay Gluschenko dоklаdyivаl Stаlinu о pоdgоtоvkе Gitlera k vоynе prоtiv SSSR esche v iyunе 1940 g. [Skripnik А. Legendary painter and intelligence officer Nikolas Gluschenko gave a report to Stalin about Hitlers preparation to the war with USSR] // Kiev, Fаktyi. 30. 06. 2005. S. 13.

Stеtsеnkо S. Vіjny hudоzhnykіv [Stеtsеnkо S. Wars of painters]. Chеrkаsy: Brаmа Ukrаyiny, 2014. 560 s.

Fedoruk О. K. Vynnychenko yak hudozhnyk [Fedoruk O. K. Vynnychenko as painter] // Fedoruk O. K. Peretyn znaku: Vybrani mystetstvoznavch statti. Кyyv: INTER-TEHNOLOGIYA, 2008. Knyga tretya. S. 138–154.

Entsiklopеdiya ekspressiоnizmа [Encyclopaedia of Expressionism]. Pоd rеd. L. Rishаr. Мoskva: Respublikа, 2003. 432 s.

Allgemeines lexicon der bildenden kunstler des XX Jahrhunders [Universal vocabulary of painters of XX century]. Leipzig: EA Seemon Verlag, 1992. Band 1. 620 Z.

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-12-05

Як цитувати

Сидор, О. (2019). Маловідомий епізод з життя Миколи Глущенка. Мистецтвознавство України, (19), 183–190. https://doi.org/10.31500/2309-8155.19.2019.185991

Номер

Розділ

Статті