Подання

Для того, щоб мати можливість подавати статті до журналу та перевіряти поточний статус своїх матеріалів необхідно увійти на сайт як зареєстрований користувач.

Вимоги до подання

Під час подання рукопису до журналу автори повинні підтвердити його відповідність всім встановленим вимогам, вказаним нижче. В разі виявлення невідповідності поданої роботи пунктам цих вимог редакція повертатиме авторам матеріали на доопрацювання.
 • Це подання раніше не було опубліковане і не надсилалося до розгляду редакціям інших журналів (або у коментарях для редактора нижче дані необхідні пояснення).
 • Файл подання є документом у форматі Microsoft Word, OpenOffice, RTF або WordPerfect.
 • Інтернет-посилання у тексті супроводжуються повними коректними адресами URL.
 • Текст набраний 12-м розміром кеглю з одинарним міжрядковим інтервалом; авторські акценти виділені курсивом, а не підкресленням (всюди, крім адрес URL); всі ілюстрації, графіки та таблиці розміщені безпосередньо у тексті, там, де вони повинні бути за змістом (а не у кінці документу).
 • Текст відповідає вимогам до стилістики та бібліографії, викладеним у Керівництві для авторів розділу "Про журнал".
 • Якщо матеріал подається у рецензований розділ журналу, при оформленні файлу подання були виконані інструкції щодо Гарантій сліпого рецензування.

Керівництво для авторів

ВИМОГИ
до оформлення статтей в науковий журнал «Художня культура. Актуальні проблеми»
Інституту проблем сучасного мистецтва НАМ України

1. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ

Статті у науковий журнал «Художня культура. Актуальні проблеми» (повний пакет документів разом із електронною версією статті) будуть прийматись із 20 серпня по 15 вересня (вівторок та четвер з 11.00 до 16.00) за адресою: Київ, вул. Євгена Коновальця, 18-Д (приймальня)

Довідки за тел.: (044) 529-20-51.

Обсяг статті (без списку використаної літератури, джерел та анотації) — 0,5–1 обл.-вид. арк. (20000–40000 знаків із проміжками).

Текст статті повинен бути ретельно відредагований та перевірений автором (надсилання матеріалу є підтвердженням того, що авторська редакція тексту є остаточною).

За фактичні та історичні помилки у статтях відповідає автор.

За наявності у членів редколегії — наукових редакторів за відповідними напрямами або літературних редакторів — запитань до автора відносно певних положень статті її повертають на доопрацювання або виправлення.

Мова статті: українська, англійська.

2. Перелік супровідних документів

 • Рецензія фахівця (доктора наук) або наукового керівника згідно з наказом МОН України від 17.10.2012 № 1111 (п. 2.11 та п. 3.1). Прізвище рецензента слід вказати наприкінці статті і засвідчити за місцем його роботи. Рецензію можливо подати у відсканованому вигляді (формати файлів *.jpg, *.pdf). Рецензія не потрібна для статей, написаних науковцями ІПСМ, ІК, НАМ України, а також для статей докторів наук;
 • Анкета відомостей про автора та співавторів (Додаток 1), яку необхідно долучити до текстового файлу після тексту статті та анотацій (див. Додаток 1);
 • Заява (за наявності співавторів — спільна, із підписами усіх співавторів) про те, що автор (автори) дають письмову згоду на публікацію матеріалу у виданні ІПСМ НАМ України та про те, що стаття є власною розробкою автора (авторів), ніде раніше не друкувалася і не перебуває на розгляді в інших виданнях (Додаток 2)..
3. Структура статті

УДК (класифікаційний індекс Універсальної десяткової класифікації)

Автор(и) (прізвище й ініціали)

ORCID ID (персональний код, який можна отримати, заповнивши анкету за посиланням: https://orcid.org/register)

Інформація про автора (авторів) Вчене звання, науковий ступінь, місце роботи, посада, електронна адреса, телефон

Назва статті має бути короткою (до 10 слів) і відповідати її змісту. У назві слід уникати словосполучень «Дослідження питання...», «Деякі питання...», «До проблеми...», «До питання...». Скорочення у назві не допускаються.

Анотація. Обсяг — 50–250 слів. Анотація мовою статті. Анотацію не варто починати словами «У статті...», «Стаття присвячена…», «Автор досліджує…», а краще використати дієслівну форму: «Розглянуто», «Проаналізовано», «З’ясовано» тощо.

Ключові слова: 3–7 слів чи словосполучень. Ключовими словами не можна вважати прізвища. Правильно: творчість (діяльність) М. Пимоненка; неправильно: М. Пимоненко.

© Прізвище та ім’я, рік

Структура статті має відповідати вимогам ДАК України і включати такі елементи: (Бюлетень ВАК України. 2003. № 1)

Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями.

Аналіз останніх досліджень і публікацій, у яких започатковано розв’язання порушеної проблеми і на які спирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, яким присвячено статтю.

Формулювання мети статті (постановка завдання).

Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів.

Висновки із пропонованого дослідження і перспективи подальших розвідок у вказаному напрямі.

Список використаної літератури

Бажано, щоб у списку літератури було хоча б одне джерело із зареєстрованим ідентифікатором цифрового об’єкта (Digital Object Identifier, DOI).

Усі джерела та використану літературу писати мовою оригіналу, без перекладу, за алфавітом, а у «references» — транслітерувати (для транслітерації україномовних праць — http://translit.kh.ua/, для транслітерації російськомовних — http://translate.meta.ua/translit/).

Приклад:

 • Література

 1. Аронов А. А. «Ранний старт» в творчестве и порождаемые им вопросы // Ярославский педагогический вестник: Cб. ст. Ярославль, 2003. № 4 (37). С. 5–10.

 2. Архімович Л. Б. Б. М. Лятошинський (до 60-річчя з дня народження) // Мистецтво. Київ: Мистецтво, 1955. № 1. С. 29–30.

 • References

 1. Aronov A. A. «Ranniy start» v tvorchestve i porozhdaemyie im voprosyi // Yaroslavskiy pedagogicheskiy vestnik: Sb. ct. Yaroslavl, 2003. # 4 (37). S. 5–10.

 2. Arximovy’ch L. B. B. M. Lyatoshy’ns’ky’j (do 60-richchya z dnya narodzhennya) // My’stecztvo. Ky’yiv: My’stecztvo, 1955. # 1. S. 29–30

Прізвище й ініціали автора (авторів), назва статті, анотація (1800–2500 знаків) й ключові слова подаються іншими двома мовами (наприклад, російською й англійською) — після списку використаної літератури і джерел.

Surname Name,
Degree, Academic rank,
Position,
Name of the institution (офіційний переклад),
Address: number Str., index town, country.
e-mail:

Title of the article:
Abstract:
Keywords:

Фамилия, имя: 
Название статьи: 
Аннотация: 
Ключевые слова:

Стаття надійшла до редакції __.__.2018

Прийнято до друку __.__.2018

ПІБ (повністю), контактний номер телефону.

4. Деякі зауваження щодо оформлення тексту

Файл має бути створений у редакторі Word і збережений у форматі *.doc або *.rtf.

Назва файлу має містити прізвище автора статті і її назву. Ім’я файлу слід набирати латинськими літерами.

Приклад:

Butko_Doslidzennya_tworchosti_Malevycha.doc

Butko_Doslidzennya_tworchosti_Malevycha.rtf.

 1. Формат сторінки — А4, книжкова.
 2. Шрифт — Times New Roman, кегль 14 pt.
 3. Міжрядковий інтервал: текст статті — 1,5; інше (інформація про автора, анотація, література) — 1,0.
 4. Абзацний відступ — 10 мм.
 5. Поля: ліве — 20 мм, праве — 10 мм, верхнє — 20 мм, нижнє — 20 мм.

Прізвища у статті слід писати з ініціалами (з іменем чи іменем і по батькові) перед прізвищем (напр.: М. К. Пимоненко або М. Пимоненко).

Дати у тексті необхідно позначати числами; століття — римськими (використання кириличних літер У замість V, Ш замість ІІІ, П замість ІІ — не допускається), роки — арабськими. Слова «століття», «рік», «роки» не скорочуються (наприклад: 10 березня 1842 року; XVIII століття).

Порядкові числівники та цифри (до 10) у тексті слід писати словами.

Дефіс (-), коротке тире (–), довге тире (—) вживати правильно. Перший знак уживається в складному слові, без проміжків (наприклад, соціально-культурний), другий — між цифрами (без проміжків), третій — між словами, а тому з проміжками.

Абревіатури обов’язково розшифровувати після першого згадування в тексті. Лапки — так звані типографські: «», усередині цитат: “”. Виноски — внизу сторінки. Виноски застосовують для уточнення понять, процесів, імен тощо, а не для бібліографічних посилань (цитування джерела в тексті статті). Нумерація виносок — посторінкова. Слід застосувати функцію «Виноска» у програмі «Word». Знак виноски (арабську цифру з верхнім індексом) — необхідно ставити перед комою чи крапкою, але після знаків питання, оклику, трьох крапок.

Бібліографічні посилання необхідно друкувати у квадратних дужках []. Перша цифра — номер джерела в списку літератури, друга — номер сторінки. Номер джерела і номер сторінки слід розділити комою та літерою с із крапкою: «с.». Для зазначення діапазону сторінок використовують знак тире без пропусків ліворуч і праворуч від тире. Номери сторінок, що стосуються одного джерела, розділяють комою. Номери джерел розділяють крапкою з комою. Наприклад: [4, с. 25], [4, с. 25–27], [4, с. 25; 7, с. 32–33; 12, с. 16, 25], [4; 7; 12].

Ілюстрації й таблиці. Кожна ілюстрація (а також таблиця, нотний приклад, схема, рисунок, фото тощо) повинна мати назву і порядковий номер, на який є посилання в тексті статті. Не слід об’єднувати назву рисунка із самою ілюстрацію в одному графічному файлі. Таблиці необхідно виконувати лише у редакторі Microsoft Word.

Додаток 1

АНКЕТА

В анкеті подають відомості про автора та співавторів, пункти 1–4 обов’язково слід заповнити українською, російською й англійською мовами за такою схемою:

 1. Прізвище, ім’я, по батькові автора(-ів).
 2. Вчене звання.
 3. Науковий ступінь.
 4. Місце роботи, посада. Зазначити повну назву організації, кафедри або іншого структурного підрозділу без скорочень.
 5. Робоча адреса. Вказати поштовий код, країну, область/район, місто/нас. пункт, вулицю, номер будівлі.
 6. Службовий телефон та e-mail. Якщо персональний робочий телефон та/або e-mail відсутні — необхідно вказати інший спосіб оперативного зв’язку.
 7. Домашня адреса: вказати поштовий код, країну, область/район, місто/нас. пункт, вулицю, номер будівлі, домашній та мобільний телефони, e-mail.
 8. Сфера досліджень і наукові інтереси: вказати тематику дослідження або галузі науки, які вивчаються.
 9. Інформація про автора: вказати посилання на особистий веб-сайт автора чи посилання на профіль у соціальних мережах (за умови наявності та при бажанні).
 10. Назва видання, до друку в якому подано статтю. « » 201_ р. ПІБ (підпис)

Додаток 2

 

Директору ІПСМ НАМ України 
акад. В. Д. СИДОРЕНКУ

 

ЗАЯВА

Цим засвідчую, що стаття, подана для публікації в одному з наукових видань Вашого Інституту, затверджених МОН України як фахових із мистецтвознавства і культурології, на тему: «_____­­­­­­­­­­­­­­­­­­», ____ тис. друк. зн. із проміжками) є моєю власною розробкою, раніше не публікувалась і не друкувалась в інших наукових виданнях, не перебуває на розгляді в інших періодичних виданнях.

Я ознайомився(лась) із вимогами до подання й оформлення наукових статей до видань Вашого Інституту та погоджуюсь на публікацію статті у випуску, черговість і назву якого визначає редколегія збірників наукових праць ІПСМ.

Також надаю(ємо) згоду на використання статті в електронних базах даних, куди включено періодичні видання Вашого Інституту.

« » 201_ р. ПІБ

(підпис)

Положення про конфіденційність

Імена та електронні адреси, які вказуються користувачами сайту цього журналу, будуть використовуватись виключно для виконання внутрішніх технічних завдань цього журналу; вони не будуть поширюватись та передаватись стороннім особам.